سامانه آموزشهای همگانی پیشگیری

پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)    (عضویت)   (سازمانها)   (گواهینامه)

رويکرد اجتماع محور

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)    (عضویت)    (اقتصادمحله)   (شناسنامه)

پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

(راهنما)    (عضویت)    (شيوه نامه)    (دستورالعمل)

در حال حاضر یکی از آسیب های مهم اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر است

متأسفانه هم سن ابتلا به آن کاهش پیدا کرده و هم به جامعه زنان گسترش پیدا کرده است؛ از این رو لازم است پیشگیری از این آسیب در صدر برنامه های اجتماعی قرار گیرد و آگاهی خانواده ها در مورد عوامل اعتیاد، نشانه های آن و آثار و پیامدهای این بلای خانمان سوز میتواند تا حد زیادی مانع از اعتیاد فرزندان به مواد مخدر باشد و خانواده را در برابر ابتلا به اعتیاد مصونیت بخشد.

دوره های آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده

بر اساس مصوبه مقررگردیده است که دوره های اموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده به صورت مجازی برگزار گردد،(راهنمای وبینار)

دوره عمومی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ویژه

با موضوع آشنایی با مواد مخدر، مهارتهای زندگی و مهارتهای تربیت فرزندان (بمدت 6 ساعت و با ارائه گواهینامه مورد تایید شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر)