عنوان : 981116
عنوان : دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه‌هار
گروه: گروه تحقیقات
سطح: برحسب توافق
ساعت: 40 ساعت
قیمت: 0
هدف: دوره آموزشی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه‌هار
خلاصه:

اصول و مفاهیم ایمنی
انواع  خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترلی آنها
انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترلی آنها
ایمنی کار در ارتفاع
شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار
تشریح وظایف مسئول ایمنی
اصول و مبانی ایمنی حریق
علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها
اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاطت فردی

توضيحات:

•  صدور گواهینامه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی  و بهداشت کار- وزارت کا